RoosdomTijhuis Toggle menu
 
 

Privacyverklaring

Uw privacy 

U vertrouwt ons persoonsgegevens toe, bijvoorbeeld bij de aankoop van uw woning, bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief of bij het reageren op vacatures. We hechten veel waarde aan dat vertrouwen. Onze werkprocessen zijn erop ingericht dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en ons dataverkeer is beschermd. Zo voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzekeren wij u van uw privacy.

Basisprincipes van privacy

Wij houden ons aan de volgende basisprincipes van privacybescherming:

 • We vertellen u over uw rechten en handelen pas als u toestemming geeft om uw gegevens te verwerken.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van ons werk.
 • We verzamelen alleen de gegevens die voor ons werk noodzakelijk zijn.
 • We zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn en blijven.
 • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
 • We beschermen uw persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • We kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

Uw rechten

Wij gaan zo zorgvuldig en veilig mogelijk om met uw gegevens. Als eigenaar van uw persoonsgegevens heeft u diverse rechten. 

Recht op informatie: U heeft het recht geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien. Als u gebruik wilt maken van dit recht controleren we eerst uw identiteit. Alle data die we van u hebben, sturen we u daarna toe. En we informeren u over het doel van de gegevensverwerking, de bewaartermijn, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe de gegevens zijn verkregen. We streven ernaar u binnen een maand na uw verzoek inzage te geven. Als dit langer gaat duren, informeren we u daarover.

Recht op correctie, beperking en verwijdering: U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te verbeteren, aan te vullen of deels te verwijderen. En u heeft het zogeheten ‘recht op vergetelheid’, wat betekent dat u alle gegevens die wij van u hebben, kunt laten verwijderen. De wet verplicht ons bepaalde gegevens te bewaren. Die kunnen we dus niet verwijderen. 

Recht op bezwaar: Als u vindt dat wij ten onrechte persoonsgegevens van u verwerken, kunt u dat aan ons kenbaar te maken. Als uw bezwaar terecht is, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen. Ook kunt u een klacht indienen als u vindt dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u ons dat meldt, zullen we onze processen kritisch nalopen en eventuele tekortkomingen wegnemen. We streven ernaar uw klacht binnen twee weken af te handelen. Mocht dit langer duren, dan informeren we u daarover. Komen we er samen niet uit, dan kunt u als u dat wilt een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel foto’s. Wij verwerken de volgende gegevens: 

 • Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.
 • Klikgedrag en cookies: dit zijn gegevens over uw bezoek aan onze website via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.
 • Apparaatgegevens: zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem. 

Doel van datagebruik 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld voor het: 

 • sluiten of wijzigen van overeenkomsten,
 • uitvoeren van overeenkomsten,
 • oplossen van geschillen,
 • analyseren van data om onze dienstverlening te verbeteren,
 • coördineren en uitbesteden van werkzaamheden bij de uitvoering van overeenkomsten, en · gerichte marketingactiviteiten. 

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig voor het beoogde doel, en tenminste zo lang als de wet ons voorschrijft. Gegevens die verband houden met werken worden lang bewaard omdat er na de oplevering onderhouds- en garantieverplichtingen zijn en er over langere perioden aansprakelijkheid kan blijven bestaan. 

Medewerkers

Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van privacy. Zij zijn gebonden aan geheimhouding en worden getraind in het beschermen van uw privacy. Wij zorgen ervoor dat het bewustzijn en de kennis over gegevensbescherming up-to-date blijven. Dat doen we onder meer door intern regelmatig informatie te delen over gegevensbescherming.


In het geval van een datalek

Hoe goed we ons werk ook doen er bestaat altijd het risico van een datalek. Dat kan komen door een fout van ons of volledig buiten ons om gebeuren. Wanneer we een datalek ontdekken, is directe actie nodig. Eerst onderzoeken we om welke persoonsgegevens het gaat. Is de inbreuk mogelijk van invloed op uw rechten en vrijheden, dan melden we het lek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een hoog risico informeren we u ook meteen. Daarnaast onderzoeken we het lek om erachter te komen wat er precies is gebeurd, welke gegevens zijn blootgesteld en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. 

Datalek melden 

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een datalek? Dan horen we dat graag direct. Inclusief de redenen of de signalen waarop u uw vermoeden op baseert. Berichten over mogelijke datalekken kunt u sturen aan privacy@roosdomtijhuis.nl.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid. 

Vragen

Als u vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact met ons op via privacy@roosdomtijhuis.nl.